Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden FAMmedics

Fammedics v.o.f. (hierna: Fammedics) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77654595.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door FAMmedics.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Diensten: Alle verrichtingen, waaronder begrepen onderzoek en het geven van raad met als doel Opdrachtgever voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of te genezen, of zijn gezondheidstoestand te beoordelen. De primaire dienst van FAMmedics test zal bestaan uit het aanbieden c.q. (doen) uitvoeren van testen die uitwijzen of Opdrachtgever al dan niet besmet is met een bepaalde ziekte.

6. Dienstverlener: De vennootschap onder firma FAMmedics, gevestigd in Nederland die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: FAMmedics.

7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die FAMmedics heeft aangesteld, projecten aan FAMmedics heeft verleend voor Diensten die door FAMmedics worden uitgevoerd, of waaraan FAMmedics een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en FAMmedics, alsmede voorstellen van FAMmedics voor Diensten die door FAMmedics aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door FAMmedics waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van FAMmedics, elke Overeenkomst tussen FAMmedics en Opdrachtgever en op elke dienst die door FAMmedics wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal FAMmedics aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met FAMmedics is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval FAMmedics niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door FAMmedics gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. FAMmedics is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft FAMmedics het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor FAMmedics gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Termijnindicaties in het aanbod van FAMmedics zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bevestiging van de afspraak per e-mail is verzonden naar het door de Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.

2. FAMmedics heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 1 werkdag na ontvangst van de aanvaarding.

3. FAMmedics is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met FAMmedics wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan FAMmedics wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met FAMmedics is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij FAMmedics met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die FAMmedics van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als FAMmedics kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover FAMmedics ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van FAMmedics tegen het overeengekomen tarief.

5. Zowel Opdrachtgever als FAMmedics kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is FAMmedics nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Toestemming

1. Voor uitvoering van de Overeenkomst is toestemming van Opdrachtgever vereist.

2. FAMmedics licht Opdrachtgever op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over de voorgenomen Diensten, de ontwikkelingen en de behandeling. FAMmedics test licht Opdrachtgever die de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.

3. Door middel van het inplannen van een Dienst geeft Opdrachtgever expliciet en ondubbelzinnig toestemming. Hiermee wordt voldaan aan het toestemmingsvereiste, behoudens het geval Opdrachtgever de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt in welk geval tevens toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) is vereist. Doch kan de Dienst evenwel zonder toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor Opdrachtgever te voorkomen, alsmede indien Opdrachtgever ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen.

Artikel 7 – Annulering afspraken

1. Indien de aanvang of de voortgang van de Dienst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever/Consument niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door FAMmedics of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever/Consument komen, vertraging is ontstaan, heeft FAMmedics recht op een redelijke verlenging van de uitvoeringstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.

2. FAMmedics is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen, mits hij de Opdrachtgever hiervan minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte heeft gesteld.

3. FAMmedics spant zich in om de Dienst binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiervoor er vooraf overeengekomen vergoeding te betalen.

4. Een gemaakte afspraak kan door Opdrachtgever/Consument slechts tot 24 uur voor de aanvangsdatum worden verzet of geannuleerd. Hiervoor wordt €5 aan administratie- en transactiekosten in rekening gebracht bij de Consument. Alle annuleringen of wijzigingen die binnen 24 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak verzet en/of geannuleerd worden, worden volledig bij Opdrachtgever/Consument in rekening gebracht.

5. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van FAMmedics als leidend.

6. Indien Opdrachtgever/Consument niet tijdig op een afspraak verschijnt zonder afzegging, kan FAMmedics niet garanderen dat de overeengekomen Dienst alsnog plaats kan vinden. Indien Opdrachtgever hierdoor een vervangende afspraak dient te maken, blijven de kosten van de gemiste afspraak onverminderd verschuldigd, tenzij expliciet anders overeengekomen.

7. Annulering en/of het verzetten van de afspraak dient schriftelijk te geschieden. Indien Opdrachtgever/Consument niet tijdig de afspraak heeft geannuleerd en/of verzet, zal Opdrachtgever/Consument geen restitutie krijgen van reeds betaalde gelden, ook niet indien Opdrachtgever/Consument geen gebruik heeft gemaakt van de Diensten van FAMmedics. Deze regelingen gelden ongeacht de reden van annulering van de dienst.

Artikel 8 – Uitvoering van de dienstverlening

1. FAMmedics zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. FAMmedics staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan FAMmedics de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door FAMmedics aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. FAMmedics heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is FAMmedics niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor FAMmedics, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. FAMmedics is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt FAMmedics Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is FAMmedics aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door FAMmedics of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft FAMmedics recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 9 – Betrouwbaarheid test en termijnen reiscertficaat

1. De door FAMmedics gehanteerde test technologie is door het VWS, het RIVM en/of WHO gevalideerd (PCR-testen, Abbott – CGIA Panbio COVID-19-Ag rapid test en SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test van Roche Diagnostics). In nagenoeg alle gevallen levert dat tijdig een zeer betrouwbaar testresultaat op. Er is echter altijd een zeer kleine kans (<1%) op een zogenaamd vals-positieve (Opdrachtgever is niet besmet, maar de test indiceert uit dat Opdrachtgever wel besmet is) en een kleine kans (<10%) op een vals-negatieve (Opdrachtgever is wel besmet, maar de test wijst dat niet uit) uitslag. Daarnaast bestaat een eveneens kleine kans dat het bij Opdrachtgever afgenomen monster niet getest kan worden door andere oorzaken (denk daarbij bijvoorbeeld aan recent oraal gebruik van medicatie, alcohol, mondspoelmiddelen en/of andere verontreinigingen in de mond-, keel- en neusholten). In dat geval biedt FAMmedics zo snel mogelijk een nieuwe test aan en zal FAMmedics proberen Opdrachtgever alsnog tijdig een uitslag te kunnen geven, zonder daarvoor echter garanties te kunnen geven.

2. Een test biedt derhalve nooit een absolute (100%) zekerheid op een (betrouwbaar) resultaat. Aan de uitslag van een test kan Opdrachtgever dan ook geen rechten ontlenen en FAMmedics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die Opdrachtgever in dat verband mocht lijden.

3. FAMmedics bewaakt het testproces en de afgifte van een non-COVID-19 verklaring zeer zorgvuldig, maar FAMmedics kan niet in alle gevallen voor in staan en garanderen dat een non-covid-19 document ook daadwerkelijk tijdig voor de aanvang van de reis van Opdrachtgever of anderszins wordt afgegeven. Soms is dat om uiteenlopende redenen, zoals hiervoor aangegeven, niet mogelijk en in het geval dat Opdrachtgever om die reden niet door de vervoerder of het land van bestemming wordt toegelaten, aanvaardt FAMmedics geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daaruit voortvloeit en of kosten die daarmee samenhangen.

4. FAMmedics doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle door ons weergegeven informatie volledig, juist en actueel is. Desondanks kan FAMmedics geen garanties verlenen over de betrouwbaarheid van de informatie op onze website, waaronder informatie over het coronavirus en de beschikbare tests. Alle door FAMmedics weergegeven informatie over het coronavirus, de verschillende soorten tests en aanverwante onderwerpen is uitsluitend gebaseerd op berichtgeving van officiële instanties en louter informatief. Mede gelet op de snelle ontwikkeling van de (medische) wetenschap rondom het coronavirus is het nadrukkelijk Opdrachtgever zijn eigen verantwoordelijkheid om zich hierover juist en volledig te informeren. Aan de door FAMmedics weergegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem bij twijfel of vragen over het coronavirus, de behandelmethodes, de verschillende tests of de betrouwbaarheid daarvan contact op met een bevoegd medisch hulpverlener of een erkende (overheids)instantie zoals het RIVM of de GGD.

Artikel 10 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door FAMmedics verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat FAMmedics niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. FAMmedics is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is FAMmedics verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door FAMmedics voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. FAMmedics kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is FAMmedics gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan FAMmedics.

4. Opdrachtgever zal naar beste weten FAMmedics voorzien van alle inlichtingen en de medewerking die FAMmedics voor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijze behoeft.

5. Opdrachtgever is verplicht zich voorafgaand aan de Dienst te legitimeren. Indien Opdrachtgever zich niet kan legitimeren, heeft FAMmedics het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever zich heeft gelegitimeerd, zulks voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 11 – Adviezen

1. FAMmedics kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal FAMmedics de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door FAMmedics verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van FAMmedics verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien FAMmedics wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door FAMmedics gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van FAMmedics kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  

5. Opdrachtgever zal FAMmedics schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 12 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. FAMmedics is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van FAMmedics, FAMmedics een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 13 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. FAMmedics voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen tarief voorafgaand aan de Dienst via de website van FAMmedics te betalen.

3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door FAMmedics haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6. FAMmedics is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van FAMmedics.

8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. FAMmedics gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal FAMmedics de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van FAMmedics verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever FAMmedics tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien FAMmedics op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

4. FAMmedics is verplicht de persoonsgegevens van Opdrachtgever met de GGD te delen in het geval Opdrachtgever een positieve testuitslag heeft.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

1. FAMmedics heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor FAMmedics gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. FAMmedics is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. FAMmedics is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om FAMmedics te vergoeden voor elk financieel verlies dat FAMmedics lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Overmacht

1. FAMmedics is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van FAMmedics wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van FAMmedics, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan FAMmedics zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van FAMmedics of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van FAMmedics buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. FAMmedics is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van FAMmedics alleen geacht te bestaan indien FAMmedics dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van FAMmedics, is FAMmedics uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever FAMmedics binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en FAMmedics deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat FAMmedics in staat is om adequaat te reageren.  

3. Indien het verrichten van Diensten door FAMmedics leidt tot aansprakelijkheid van FAMmedics, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens FAMmedics. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. FAMmedics sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. FAMmedics is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart FAMmedics voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door FAMmedics geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van FAMmedics.

6. Enige door FAMmedics opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van FAMmedics.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van FAMmedics is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van FAMmedics opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van FAMmedics. FAMmedics is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is FAMmedics nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in FAMmedics haar eigen advies.

9. FAMmedics staat er niet voor in dat de uitslag van de verleende Dienst te allen tijde betrouwbaar is.

10. FAMmedics staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens FAMmedics verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van FAMmedics vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij FAMmedics binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van FAMmedics.

Artikel 17 – Geheimhouding

1. FAMmedics en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan FAMmedics bekend gemaakt is en/of op andere wijze door FAMmedics is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door FAMmedics opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht FAMmedics steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien FAMmedics op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en FAMmedics zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is FAMmedics niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door FAMmedics aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van FAMmedics vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal FAMmedics vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van FAMmedics is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen FAMmedics en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan FAMmedics verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan FAMmedics zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart FAMmedics van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart FAMmedics voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart FAMmedics voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan FAMmedics verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van FAMmedics of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@fammedics.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil FAMmedics de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. FAMmedics zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen FAMmedics en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. FAMmedics heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen FAMmedics en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Den Haag, 10 juni 2021

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

 • 2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. Fammedics is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan.
 • 2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • 2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 • 2.4 Een aankoop van de klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
  • de klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
  • in het geval dat door Fammedics een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en door Fammedics retour ontvangen zijn;
  • de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde bestelformulier is aan Fammedics via elektronische weg verzonden en door Fammedics ontvangen.
 • 2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Fammedics herroepen worden in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Fammedics dit aan de klant meedelen binnen tien dagen na de ontvangst van de bestelling.
 • 2.6 De klant en Fammedics komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende Fammedics gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 • 2.7 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden, dan zijn de reeds gemaakte onkosten voor transport van het bestelde artikel naar de klant ten allen tijde voor de klant. Tevens is de klant na 7 werkdagen 10% van de totale hoofdsom (inclusief BTW, exclusief verzendkosten) aan administratiekosten verschuldigd. Hiervoor verkrijgt de klant een nota welke binnen 14 dagen betaald dient te worden.
 • 2.8 Bij een levertijd langer dan drie weken heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden.

Artikel 3. Prijzen

 • 3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW en soms inclusief verzendkosten als het product door de brievenbus past. Voor verzending naar landen buiten Nederland geldt dat er een toeslag op de verzendkosten komt bij artikelen waarbij op de website van Fammedics vermeldt wordt dat ze gratis verzonden worden.
 • 3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 • 3.3 De klant is de prijs verschuldigd die Fammedics in haar bevestiging conform Artikel 2.5 van de Algemene Voorwaarden aan hem heeft meegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Fammedics worden gecorrigeerd.
 • 3.4 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Fammedics

Artikel 4. Betaling

 • 4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
 • Ideal
 • 4.2 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Fammedics heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant.
 • 4.3 In geval van niet-tijdige betaling is Fammedics bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

Artikel 5. Levering en leveringstijd

 • 5.1 Na bestelling vindt er binnen 24 uur bevestiging via e-mail plaats aan de klant met melding van prijs en bestelnummer.
 • 5.2 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Fammedics ernaar om bestellingen die voor 22.00 uur ‘s avonds op een werkdag zijn geplaatst binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren. De uiterste leveringstermijn is 20 werkdagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn drie weken is na ontvangst van de betaling.
 • 5.3 Bij een levertijd langer dan 20 werkdagen heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Na de derde week neemt Fammedics hierover contact op met de klant. Fammedics kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 • 5.4 Als een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Fammedics streeft ernaar vertragingen binnen drie werkdagen telefonisch of per email aan de klant te melden.
 • 5.5 Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres op een vooraf met de klant overeengekomen tijdstip.
 • 5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.
 • 5.7 Vanaf het moment dat Fammedics de bestelling ingeleverd heeft bij een bezorgdienst is Fammedics niet verantwoordelijk voor de schade of zoekraken van de bestelling tijdens het verzendproces.

Artikel 6. Recht van retentie

 • 6.1 Fammedics heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op goederen en documenten, die hij in verband met een overeenkomst tussen Fammedics en jegens ieder onder zich heeft.
 • 6.2 Tegenover de afzender/opdrachtgever of de ontvanger/geadresseerde kan de Fammedics het recht van retentie uitoefenen op goederen, gelden en documenten voor hetgeen hem verschuldigd is of zal worden terzake van het verkopen van de goederen of diensten.
 • 6.3 Hij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt.
 • 6.4 Fammedics kan het in de leden 2 en 3 toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de distributeur/wederverkoper/afzender/ opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.
 • 6.5 Zolang de goederen niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen, heeft Fammedics het recht om van de afzender/opdrachtgever te vorderen, dat zekerheid gesteld wordt voor de vracht en alle vorderingen die hij ten laste van de afzender/ opdrachtgever heeft of zal krijgen en heeft hij het recht het vertrek van het vervoermiddel uit te stellen, dan wel eenmaal aangevangen vervoer op te schorten zolang niet aan zijn vordering tot het stellen van zekerheid is voldaan.
 • 6.6 Fammedics is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of opschorting als hierboven bedoeld, voortvloeit.

Artikel 7 – De overeenkomst

7.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Fammedics de aanvraag van de klant voor een COVID-19 test c.q. de afspraak die de klant op de website van Fammedics heeft ingepland, heeft bevestigd. Zolang de afspraak nog niet is bevestigd door Fammedics kan een klant die consument is de overeenkomst ontbinden.

7.2 Als Fammedics de door klant geplande afspraak heeft bevestigd, kan de klant de overeenkomst tot 24 uur voor de geplande afspraak kosteloos annuleren. Als klant de afspraak voor het afnemen van een COVID-19 test annuleert binnen 24 uur voor de geplande afspraak, danwel als klant niet- of niet tijdig komt opdagen op de geplande afspraak, is de klant betaling verschuldigd van de volledige overeengekomen prijs.

7.3 Annulering dient te geschieden via de website van Fammedics.

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

 • 8.1 Voor door Fammedics geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Geen enkele antigeentest biedt op dit moment honderd procent zekerheid wat betreft de uitslag. Fammedics vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie. Bij defecten zijn de eventuele verzendkosten naar Fammedics voor rekening van de klant. De verzendkosten naar de klant van het gerepareerde of, indien van toepassing, nieuwe artikel zijn voor rekening van Fammedics.
 • 8.2 Fammedics is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Fammedics. Fammedics is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 • 8.3 Indien Fammedics ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • 8.4 Er kan geen sprake zijn van garantie als de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  • als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht;
  • als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  • als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 • 8.5 De klant is verplicht Fammedics te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Fammedics mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.
 • 8.6 Het is mogelijk dat Fammedics op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Fammedics is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 • 8.7 Fammedics is nooit aansprakelijk voor een mislukte PCR-analyse door het laboratorium. Dit valt onder overmacht. In het geval van een mislukte analyse kan Fammedics geen certificaat verstrekken. Het laboratorium noch Fammedics kan aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (im)materiële schade die hierdoor ontstaat.

  Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de reiziger om voor vertrek alle risico’s en andere belangrijke informatie in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen.

Artikel 9. Overmacht

 • 9.1 In geval van overmacht is Fammedics niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
 • 9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 • 10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Fammedics, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 • 10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.
 • 10.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fammedics, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 11. Persoonsgegevens

 • 11.1 Fammedics zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst.
 • 11.2 De klant kan de aan Fammedics verstrekte gegevens ten allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien.
 • 11.3 Fammedics neemt de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.
 • 11.4 De opdrachtgever verklaart hierbij dat de medewerkers vrijwillig deelnemen aan bovengenoemde sneltests.
 • 11.5 Tevens gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat de sneltestresultaten enkel met de desbetreffende medewerkers zullen worden gedeeld.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Fammedics of overeenkomsten gesloten met Fammedics worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 13. Diversen

 • 13.1 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan Fammedics, of naar het emailadres zoals het staat aangegeven op de internetsite (via contact).
 • 13.2 Fammedics site is niet aansprakelijk in de breedste zin des woord. Alle genoemde prijzen zijn incl. btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 • 13.3 Fammedics v.o.f. KvK 77654595 te Den Haag. Fammedics behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accepteert.
 • 13.4 Wij vragen u tijdens het bestelproces goed het adres te checken, hierop moet u ook een akkoord geven. Mocht uw adres niet kloppen en hierdoor uw bestelling niet ontvangen dan kunt u ons hier niet voor aansprakelijk stellen.

Artikel 14. Auteursrechten

 • 14.1 De inhoud van www.fammedics.nl is volledig eigendom van Fammedics v.o.f. onder Nederlands recht. Kopiëren, reproduceren of publicatie van een gedeelte van de website is niet toegestaan tenzij schriftelijke toestemming is verleend.
 • 14.2 Materiaal op de website is volledig eigendom van Fammedics. Derden mogen materiaal op geen wijze downloaden voor commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan materiaal van de website te downloaden om vervolgens aanspraak te maken op auteursrecht van het materiaal.
 • 14.3 Fammedics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat je derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.
 • 14.4 De informatie op deze website bevat op generlei wijze medisch advies of instructies die toelaten een diagnose te stellen of een medische behandeling te starten of te begeleiden. Indien je vragen hebt omtrent een bepaalde diagnose of behandeling, dien je steeds een arts of andere gekwalificeerde hulpverleners te consulteren.

Ons zorgpersoneel werkt onder supervisie van dr. A. Faloun geregistreerd onder BIG-nummer 09913425901 en AGB-code 01101142

Contactgegevens

 • info@fammedics.nl
 • KvK 77654595
© 2023 Fammedics.nl Alle rechten voorbehouden
payment icons